yu.karpenko
OFFLINE

yu.karpenko

Iurii Karpenko
...
CNRS / SUBATECH Nantes
France
Working group 1, Working group 2, Working group 3
No
Male
No
hydrodynamics, transport, flow, correlations, jets, beam energy scan
No
No
No
No
No