S
OFFLINE

shapoval

Dr. Volodymyr Shapoval
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics 14-b, Metrolohichna str., 03680, Kyiv, Ukraine
Ukraine
Working group 2
No
Male
No
Yes
No
No
No
Yes
Ukraine